1.  Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot

Yksityinen, asumisen tukipalveluita tuottava yritys Lohjalla (Jermunkuja 17-19, 08700 Lohja)

Y-Tunnus: 2070529-4

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta: 1.6.2007

 

Palveluista vastaava henkilö:

Tanja Rintamäki

Jermunkuja 17, 08700 Lohja

p. 0400-468456

tanja.rintamaki@villafuture.fi

 

2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

 

Villa Future:ssa järjestetään tuettua asumista asiakkaille, joilla on päihde- ja tai mielenterveysongelmia tai käytöshäiriöitä. Asiakkailla voi lisäksi olla toimintakyvyn rajoitteita vammaisuutensa tai kehitysvammaisuutensa vuoksi.  Akuutteja päihde- ja mielenterveysongelmia emme hoida, vaan henkilöitä, joilla on jo takanaan esim. laitosjaksoja ja joiden päihteettöminä pärjääminen ei ole enää täysin toisten ihmisten vastuulla. Teemme kuitenkin yhteistyötä asiakkaan hoitavan tahon kanssa ja esimerkiksi intervallijaksot psykiatrisessa sairaalassa tai päihdehuoltolaitoksessa ovat mahdollisia osana asiakkaan kuntoutusta.

 

Villa Futuren asukkaan tulee olla siinä määrin omatoiminen, että hän pärjää osan vuorokaudesta ilman läsnä olevaa henkilökuntaa ja asiakkaan kunnon on oltava sellainen, ettei hän käytöksellään aiheuta kohtuuttomasti häiriöitä yhteisölle. Uuden asukkaan asuminen Villassa alkaa aina arviointijaksolla, jonka aikana arvioidaan em. asioiden lisäksi asiakkaan omaa motivaatiota ja sitoutuneisuutta asumisen tukipalveluihin. Asumisen tavoitteena on asukkaiden elämänhallintataitojen kartuttaminen yksilöllisen ohjauksen, psykososiaalisen tuen, säännöllisen päiväohjelman, kuntouttavan ryhmätoiminnan ja työn avulla. Asiakkaita kannustetaan luomaan päivätoimintaa myös Villan ulkopuolelle, jos heidän toimintakykynsä siihen riittää.

 

Asukkaille järjestetään ns. asukastalkkaritoimintaa täytteeksi päiväohjelmiin. Asukastalkkaritoiminta voi olla pihatöitä, siivoustöitä tai keittiötöitä. Myös luovia töitä ja muita kausiluontoisia töitä voidaan sopia asukastalkkaroinniksi, sen mukaan, minkälaisia taitoja asiakkaillamme on.  Asukastalkkaroinnista maksetaan palkkiota 5€/h. Palkkiota ei makseta rahana, vaan asukas voi yhdessä ohjaajan kanssa suorittaa ansaitsemillaan rahoilla kauppaostoksia. Tällöin tupakka- ja alkoholiostot jäävät pois. Parhaimmillaan asukastalkkaritoiminta on tärkeä osa asukkaan kuntoutusta ja motivointia.

 

Villa Futuren asumisyksikössä yhdistyvät yhteisöllisyys ja oma rauha sekä yksilöllisyys. Oma asunto tarjoaa mahdollisuuden itsenäiseen elämään, yhteisöllinen työskentelyote ja yhteiset tilat taas tarjoavat mahdollisuuden kuntoutumiseen ja vertaistukeen. Villa Future on asukkailleen turvallinen ja viihtyisä asuinpaikka.

 

Toimintaperiaatteinamme ovat asiakaslähtöisyys, asiakkaan osallisuus, asiakkaiden tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu, ammatillisuus, positiivisuus ja inhimillisyys. Asiakkaita tuetaan itsenäiseen elämään siten, että heidän puolestaan ei tehdä asioita, vaan asiakas itse osallistuu mahdollisimman aktiivisesti omien asioidensa hoitoon. Aikuinen ihminen tekee itse omat valintansa, ohjaaja tukee ja kannustaa häntä oikeaan suuntaan. Työskentelyssä käytetään pääasiassa voimavarakeskeistä työotetta, sekä erityisesti kuntoutussuunnitelmaa päivitettäessä asta-arviointiasteikkoa, sekä tavoitekeskustelua, joiden avulla mitataan asukkaan asumisen taitoja, sekä niissä tapahtuneita muutoksia.

 

Kirjallisen viikko-ohjelman avulla toteutetaan yhdessä määriteltyä struktuuria ja rakenteita ja varmistetaan yhdessä sovittujen toimintojen toteutumisista työntekijästä riippumatta.

 

3. Omavalvontasuunnitelman päivittämissuunnitelma

 

Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa työntekijöiden tiimipalavereissa. Omavalvontasuunnitelma ja siihen tehdyt muutokset käydään läpi työryhmän kesken ajantasaisesti. Omavalvontasuunnitelman ajantasaisuudesta vastaa palveluista vastaava johtaja.

 

4. Asiakkaan ja omaisten osallistuminen ja asiakaspalaute

 

Asiakaspalautetta kerätään asukkailta ensisijaisesti koko talon yhteisissä asukasilloissa, joita järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Asiakkailta pyydetään palautetta Villa Futuren toiminnasta myös henkilökohtaisissa asiakkaan ja työntekijän välisissä tapaamisissa, mikäli siihen on tarvetta. Saadut asiakaspalautteet käsitellään työntekijöiden tiimeissä ja ne tarvittaessa huomioidaan toimintaa kehitettäessä.

Viikoittaisessa asukaspalaverissa (asukastärskyillä) on mahdollisuus myös palautteen antamiseen ja toiveiden esittämiseen.

 

Toiminnallisten ryhmien sisältöjä muokataan asiakkailta tulleiden toiveiden mukaisesti. Asiakkaiden näkemykset ja tarpeet vaikuttavat myös osin henkilökunnan työaikajärjestelyihin.

 

Asukkaiden omaiset voivat osallistua hoitoneuvotteluihin asukkaan niin tahtoessa.

 

Asiakaspalautteiden keräämistä varten on olemassa myös asiakaspalautelaatikko, johon asukkaat ja omaiset voivat jättää palautetta nimettömänä.

 

5. Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet

 

Asiakkuuden alkaessa – starttijakson aikana – tulee muiden asioiden lisäksi huomioida, onko uusi asiakas sopiva Villa Futuren asiakasprofiiliin?  Huolella ja rehellisesti tehty arviointityö vähentää jo sinällään riskitilanteita. Palvelumuodon rajat tulee tunnistaa ja ymmärtää, että kaikkiin tilanteisiin Villa Futuren palvelu ei vastaa.

 

Etukäteen haastaviksi arvioidut asiakastilanteet hoidetaan ainoastaan parityönä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa asiakkaan epäillään olevan päihdyttävien tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena tai tilanteet, joissa on odotettavissa suurta mielipide-eroa haastavasti käyttäytyvän asiakkaan kanssa. Asiakkaan luo kotikäynnille mennään niin, että puhelin on mukana. Avainnauhat ym. pidetään piilossa, jokainen kiinnittää myös huomiota siihen, että pukeutuminen ja erityisesti kengät ovat asiakastyön kannalta turvalliset. Henkilökunnan kanssa on käyty läpi asioita, joita tulee huomioida silloin, jos joku henkilö käyttäytyy uhkaavasti ja arvaamattomasti ja pääkohdat uhkaavan käyttäytymisen ennakointiin liittyen on liitetty perehdytyskansioon.  Mikäli työvuorossa oleva henkilö kokee, ettei hän itse turvallisesti pysty kohtaamaan asiakasta, hän soittaa tilannekohtaisen arvion tekemisen jälkeen apua hätäkeskuksesta.

 

Villan toimiston riskitekijä on hätäpoistumistien puute. Asiakastyötä pyritäänkin tekemään pääasiassa yhteistilassa.

 

Kirjallinen varoitus asukkaalle annetaan aina kahden työntekijän läsnä ollessa. Samoin muut sellaiset asiat, joiden suhteen voidaan olettaa asiakkaalta suurta reaktiota, hoidetaan parityönä.

 

Läheltä piti- tilanteet käydään aina läpi työryhmän tiimipalavereissa ja mietitään yhdessä konkreettisia keinoja tilanteen korjaamiseksi. Työntekijöillä on velvollisuus tiedottaa läheltä piti -tilanteista palveluista vastaavalle johtajalle ja johtajalla on velvollisuus ottaa tilanteet käsittelyyn työryhmässä. Läheltä piti-tilanteita on ollut viimeisimpien vuosien aikana vain muutamia. Tilanteet kirjataan erilliseen läheltä piti-lomakkeeseen.

 

Työryhmän ilmapiiri pidetään avoimena ja kannustetaan siihen, että hankaliksi tai toimimattomiksi osoittautuneet toimintakäytännöt uskalletaan luontevasti nostaa lähempään tarkasteluun, jolloin myös kehitysehdotuksia tulee esille.

 

6. Henkilöstö

 

Villa Futuressa työskentelee tällä hetkellä neljä vakituista työntekijää, joilla on erilaiset koulutustaustat; nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja ja sosionomi. Lisäksi on kaksi osa-aikaista työntekijää, joiden koulutukset ovat lähihoitaja ja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja.

 

Villa Futuressa pyritään pieneen työntekijävaihtuvuuteen. Jokaisella työntekijällä tulee olla sosiaali- tai terveydenhuoltoalan tai nuorisoalan koulutus, sekä riittävästi ammatillisuutta ja työkokemusta laadukkaan asiakastyön toteuttamiseen. Vakituisen henkilökunnan lisäksi käytetään keikkatyöntekijöitä tarvittaessa. Myös keikkatyöntekijöillä tulee olla ammatillinen koulutus ja vankka työkokemus asiakasryhmiemme kanssa toimimisesta. Henkilöstön riittäminen varmistetaan riittävällä keikkatyöntekijöiden/ostopalvelutyöntekijöiden joukolla, joilla on valmiudet korvata vakituinen työntekijä tarvittaessa.

 

Työntekijöillä tulee olla moitteeton suomen kielen taito, sekä riittävän hyvät valmiudet kirjallisten töiden tekemiseen ja asiakasasiakirjojen laadintaan.

 

Henkilökunnan kelpoisuus varmistetaan työhönottovaiheessa todistusten tarkastamisella. Rikosrekisteriote vaaditaan nähtäväksi aina työsuhteen alkaessa, koska asiakkaiden joukossa saattaa olla alaikäisiä henkilöitä.

 

Uuden työntekijän perehdyttämisestä vastaa koko työryhmä palveluista vastaavan johtajan koordinoidessa perehdytystä. Ajantasainen perehdytyskansio toimii tärkeänä perehdyttämisen apuvälineenä. Ennen itsenäisen työvuoron tekemistä uusi työntekijä toimii perehdytysvuoroissa vakituisen työntekijän rinnalla. Koska keikkatyöntekijöiden tarve on yleensä vähäinen, varmistetaan heidän osaamisensa siten, että heidät kutsutaan työvuoroon noin kerran kuukaudessa, joka lisää heidän valmiuksiaan sijaistarpeen ilmetessä äkillisesti. Kun työntekijä on perehdytetty, kuittaa hän perehdytyskansiossa olevaan lomakkeeseen saadun perehdytyksen.

 

Henkilökunnan työhyvinvointia pyritään ylläpitämään järjestämällä säännöllisiä työntekijätiimejä, noin kerran kahdessa kuukaudessa. Lisäksi työnohjaus noin kerran kuukaudessa. Työnohjaajana toimii tällä hetkellä Markku Tilli. Työnohjaajan palveluita tarjotaan myös ns. kriisitilanteissa. Työhyvinvointia pyritään edistämään siten, ettei kenenkään työmäärä paisu liian suureksi. Asiakasmäärän kasvaessa työntekijämäärää lisätään tarvittaessa ja työvuorojärjestelyissä pyritään joustamaan myös työntekijöiden toiveiden mukaan.

Työhyvinvointipäiviä pidetään kaksi kertaa vuodessa ja lisäksi henkilökunnalle järjestetään pikkujoulut.

 

 

Työterveyshuolto on järjestetty Mehiläisessä.

 

Työsuhteissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

 

Yhteistä menetelmäkoulutusta koko henkilöstölle voisi harkita tukemaan asiakastyön tekemisessä. Koulutustarpeet kartoitetaan kehityskeskusteluissa ja tiimeissä. Työnantajan kanssa sovitaan koulutuksien suorittamisesta ainakin osittain työajalla. Työyhteisön sisäistä koulutusta järjestetään kevään 2022 aikana seksuaalineuvonnan tiimoilta.

Kaikkien työntekijöiden EA-taitojen ajantasaisuudesta huolehditaan ja lisäkoulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Seuraava EA-koulutus järjestetään syksyllä 2022.  Myös hygieniapassikoulutus on pakollinen jokaiselle työntekijälle.

Kesällä 2022 työryhmälle järjestettiin AS1- mukainen paloturvallisuuskoulutus, jossa harjoiteltiin mm. ensisammutusta.

Syksyllä 2022 osallistumme työryhmän kanssa yhteistyössä Metropolian kanssa Katse tulevaisuuteen- hankkeeseen.

Lääkehoidon koulutusta järjestetään tarvittaessa.

 

7. Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet

 

Asiakkailla on omat, tasokkaat asunnot, joiden haltijoita he ovat ja joiden siivouksesta, kalustuksesta ym. asukkaat huolehtivat pääasiassa itse, tai ohjaajan avustuksella. Erikseen sovitusti voidaan asukkaalle järjestää valmiiksi kalustettu asunto. Asiakkaat ruokailevat enimmäkseen omissa asunnoissaan, joissa on asianmukaiset keittiöt.  Asunnon vuokra on 590€/kk sisältäen veden, sähkön ja saunan. Asuntoihin asiakkaat voivat hakea asumistukea.

 

Ne asukkaat, jotka kuuluvat ateriapalvelun piiriin, ruokailevat yhteistilan keittiössä, jossa joko valmistetaan ruoka yhdessä asukkaiden kanssa tai tarvittaessa ohjaaja valmistaa aterian. Ensi- sijainen tukimuoto on valmistaa ateriat asukkaan kanssa yhdessä hänen asunnollaan. Ateriapalvelua käytetään vain tapauksissa, joissa asukkaalla ei ole minkäänlaisia kykyjä suoriutua itsenäisestä ruoan ostosta ja valmistuksesta. Ateriapalveluun liittyvät ruokalistat laaditaan monipuolisiksi ja ruokalista on näkyvillä ruokailutilassa. Käytössä on kuuden viikon kiertävä ruokalista, johon vaihtelua toisinaan tuovat asukkaiden omat toiveet. Tuetun asumisen asiakkaat eivät yleensä kuulu ateriapalvelun piiriin hyvän taitotasonsa vuoksi.

 

Yhteistilassa on ryhmätoimintaa, johon asukkaat voivat halutessaan osallistua. Yhteistila on avoinna suurimman osan siitä ajasta, kun työntekijöitä on paikalla, noin klo 8-20.30. Ryhmätoiminnan sisällöt muokkautuvat asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. Ryhmät vuonna 2022 ovat: ulkoilu /hyvinvointiryhmä, yhteisökokous (asukastärskyt), psykoedukaatioryhmä, peli-ilta ja rentoutus- ja akupunktioryhmä. Ohjaajat harrastavat asukkaiden kanssa myös esimerkiksi koirakävelyä ja muuta ulkoilua.

Kirjaston käyttöä tuetaan yhteisellä kirjastoreissulla. Näiden lisäksi on eri teemoihin liittyviä tempauksia esim. uintireissuja, kävelyretkiä, sieni- ja marjaretkiä ja liikunnallisia tapahtumia. Asiakkaiden kanssa tutustutaan myös lähialueiden kulttuuripalveluihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

 

Asiakkailla on asunnoissaan pyykinpesukoneet, jotka kuuluvat asunnon varustukseen. Asukkaat saavat ohjausta pyykkihuollossa. Saunatilaa saa käyttää halutessaan saunapäivänä, kerran viikossa

 

Jätehuollosta asukkaat vastaavat kykyjensä mukaisesti itse. Jätehuone on siisti ja tarkoituksenmukainen. 01/2022 alkaen on toiminnassa erilliset kierrätysastiat muoville, metallille, kartongille ja biojätteelle. Asukkaita ohjeistetaan ja kannustetaan kierrätykseen. Isommat kierrätettävät toimitetaan ohjaajien avustuksella yleisille kierrätyspisteille.

 

Yhteisten tilojen siivouksesta vastaa henkilökunta tehdyn siivoussuunnitelman mukaisesti. Siivoussuunnitelmaan liittyy taulukko, johon merkataan tehty siivous, suorittaja ja päivämäärä. Taulukoista säilytetään erillisessä kansiossa vuoden ajan. Siivousvälineet säilytetään kylpyhuoneen ”suihkunurkkauksessa”, josta löytyy erillinen lattianpesin keittiötilaa varten. Pesuaineet säilytetään kylpyhuoneessa lukitussa kaapissa.  Keittiön pesuaineet ja rätit säilytetään keittiössä.

Saunatilat pesuhuoneineen desinfioidaan säännöllisin väliajoin, vähintään kerran kuukaudessa.

 

Asukkaat vastaavat asuntojensa siisteydestä joko itse tai tuettuina. Asukkailla on halutessaan mahdollisuus tehdä pienimuotoisia siivoustöitä, pientä palkkiota vastaan (ns. asukastalkkari -toiminta).

 

Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys on laadittu ja se on ajantasainen. Yhteisissä tiloissa on ensisammutusvälineet ja jokaiseen asuntoon on asennettu palovaroitin ja sammutuspeite. Sisäisiä palotarkastuksia asunnoissa ja muissa tiloissa tehdään kolme kertaa vuodessa. Asukkaita opastetaan palovaroittimien huoltoon, pariston vaihtoon sekä paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

 

8. Asiakasturvallisuus

 

Asiakkaiden turvallisuutta lisäävät paikalla oleva henkilöstö ja muina aikoina päivystyspuhelin ja nauhoittava kameravalvonta. Asuntojen ulko-ovissa on toimivat lukot ja asiakkaita ohjeistetaan pitämään ulko-ovensa aina lukossa. Piha-alueet hoidetaan siten, että niissä on turvallista liikkua, valaistus on riittävä. Kameroita on kattavasti piha-alueilla ja kamerat on uusittu entistä laadukkaammiksi vuonna 2018.   Erityisiä turvalaitteita asukkailla tai henkilökunnalla ei ole, eikä niitä koeta tällä hetkellä tarpeellisiksi.

 

Asiakkaita ohjataan toimimaan turvallisesti poikkeustilanteiden varalta ja tiedotetaan heitä pelastussuunnitelmasta ja muista turvallisuusohjeista sisäisten palotarkastusten yhteydessä.

Pelastus/poistumisharjoituksia järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Asuntojen seinällä on turvallisuusohjeet, josta ilmenee kirjallinen ohjeistus hätätilanteessa, hätänumero ja kiinteistön osoite. Villa Futuren omasta ”turvapassista” asiakas löytää henkilökunnan puhelinnumerot ja päivystysnumeromme, joka vastaa silloin kun työntekijä ei ole paikalla Villassa.

 

Asukkailla on käytössä ns. vikailmoituskaavake, jonka he saavat pyydettäessä toimistosta. Tähän he kirjaavat asunnossa olevat viat ja puutteet. Kaavakkeeseen kirjataan ylös, milloin vika on tuotu henkilökunnan tietoon ja milloin asia on korjattu. Viat ja puutteet pyritään korjaamaan välittömästi. Vikailmoituslomakkeita säilytetään toimistossa, erillisessä kansiossa.

 

Poikkeustilanteissa toimitaan valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Käytössä poikkeustilanteiden varalle (esim. Covid19 tms.) erillinen ohjeistuskansio, jonne kootaan ajankohtaiset informaatiot, toimintaohjeet kaikkien asukkaiden osalta ja yhteystiedot.  Ohjeistukseen kirjataan asukkaiden erityistarpeet, lääkitykset, ruokailuun liittyvät ohjeistukset, hoitokontaktit, sekä sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot. Kansiosta löytyy myös selonteko Villan toiminnoista, sekä käytännön asioista.

Poikkeustilanteessa, jossa Villan oma henkilöstö ei voi tulla töihin (esim. karanteeni), pystyy ulkopuolinen ihminen turvaamaan asukkaiden hoidon ja huolenpidon kansion ohjeiden mukaisesti.

Asukkaita tiedotetaan poikkeustilanteesta sekä puhelimen välityksellä, että erilaisin tiedottein.

Kuolemantapauksien varalle on laadittu oma ohjeistus, joka on osa perehdytyskansiota.

 

9. Asiakkaan asema ja oikeudet

 

Ennen muuttoa Villaan asiakkaat käyvät tutustumiskäynnillä, jossa heidät perehdytetään Villan tapoihin, sääntöihin ja käytäntöihin. Asiakkaat osallistuvat asiakaspalavereihin, joissa he saavat tietoa palvelusopimuksistaan ja mahdollisista sopimusmuutoksista. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan kuntoutussuunnitelma, sekä viikko-ohjelma, joka ohjaa työtä tavoitteelliseen ja kuntouttavaan suuntaan. Kuntoutussuunnitelma päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kuntoutussuunnitelma tehdään ja sitä arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas sitoutuu omasta vapaasta tahdostaan noudattamaan järjestyssääntöjä ja osallistumaan hänelle laaditun kuntoutussuunnitelman toteuttamiseen. Tilaajille toimitettavat kuukausikoosteet tehdään tai ainakin käydään läpi yhdessä asukkaan kanssa ja hän kuittaa ne allekirjoituksellaan. Kuntoutussuunnitelma on osa kuukausikoostetta.  Asiakkaan itsemääräämisoikeus ja osallistuminen ja tietoisuus omasta tilanteestaan toteutuu näin. Koosteet lähetetään tilaajille turvapostin kautta sähköisesti.

 

Päivittäiset asiakasraportit ovat laadukkaat, asialliset ja informatiiviset. Jokaisessa työvuorossa on aikaa saattaa kirjaukset ajan tasalle. Asiakaskertomuksen kirjaamisen periaatteet on sovittu yhdessä työryhmän kanssa.

 

Asiakas huolehtii itse rahavaroistaan, avaimistaan ja muista tavaroista. Poikkeustapauksissa voidaan sopia, että henkilökunta huolehtii joistain asiakkaan tavaroista. Asuntojen vara-avaimet ovat henkilökunnan toimistossa lukkojen takana.

 

Rajoitteita ja pakotteita pyritään välttämään; pyritään sopimaan asioista asiakkaiden kanssa yhteisymmärryksessä. Mikäli asiakas toistuvasti rikkoo allekirjoittamaansa asumisohjetta, on seurauksena palveluista vastaavan johtajan antama kirjallinen varoitus. Kolme kirjallista varoitusta aiheuttaa vuokrasopimuksen purkautumisen. Koska Villa Future Oy ei ole laitospalvelua, ei asiakkaiden itsemääräämisoikeutta voida rajoittaa, eikä lain tarkoittamia rajoitteita voida siis käyttää missään tilanteissa.

 

Mikäli tietoon tulee, että jotain asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti, käsitellään asia työntekijäryhmän sisäisesti ja asiakkaan itsensä kanssa. Asiakkaiden tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua edistetään selkeiden, yhtenäisten toimintakäytäntöjen avulla. Asiakkaan palvelun tilaajalle ilmoitetaan reklamaation aihe ja prosessin kulku korjausehdotuksineen.

 

Asukkaiden allekirjoittama asumisohje takaa sen, että kaikilla asukkailla on yhtenevät vastuut ja heidän kuntoutuksensa Villa Futuressa toteutuu asumisohjeiden viitoittamana. Kuntoutussuunnitelman mukainen työ puolestaan takaa asukkaalle yksilöllisen lähestymistavan hänen tilanteeseensa.

 

Asiakkaan tulee olla itse sitoutunut ja motivoitunut Villa Futuren ohjaajien kanssa työskentelyyn ja kokea, että työskentely tapahtuu hänen omaksi edukseen, jotta hän ymmärtää esimerkiksi sen, että henkilökunnalla on perustellusta syystä oikeus tulla asukkaan asuntoon omilla avaimillaan. Koska yleisavaimen käyttö asukkaan omaan asuntoon mennessä on yksityisyyttä rajoittava toimenpide, tuleekin yleisavaimen käyttöön aina olla perusteet, jotka käydään asiakkaan kanssa läpi asumisohjeen läpikäynnin yhteydessä. Yleisavaimen käyttö tulee kysymykseen vain asiakkaan luvalla tai tilanteissa, joissa epäillään asukkaan tai jonkun toisen hänen asunnollaan mahdollisesti oleskelevan olevan hengenvaarassa.

 

Kunnan ja palvelutuottajan välinen yhteistyö toteutuu puhelimitse, sähköpostitse ja säännöllisesti järjestetyissä asiakassuunnitelmapalavereissa. Lisäksi lähetetään kuukausittain, tai joka toinen kuukausi kirjallinen kuukausikooste asiakkaan tilanteesta. Kuntoutussuunnitelma lähetetään tiedoksi aina kun siihen on tullut muutoksia. Omaohjaajan tehtävä on varmistaa, että asiakas ymmärtää omissa asiakirjoissaan mainitut asiat ja niiden merkityksen omalle elämälleen.

 

Asiakkaalla on oikeus tarvittaessa olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Ohjaajat ovat velvollisia ohjeistamaan ja auttamaan asukkaita yhteydenotossa.

 

 

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

Sosiaaliasiamiehen tavoittaa seuraavilla yhteystiedoilla:

Yhteystiedot

Sosiaaliasiamies Clarissa Peura ja sosiaaliasiamies Jenni Henttonen

Puh: 0400 277 087

Puhelinajat ma klo 12-15 ja
ti-to klo 9-12 (ei perjantaisin eikä pyhien aattoina)

Sosiaaliasiamies, Sosiaalitaito
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 Järvenpää

sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi

 

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvalla on ollut ns. ilmoitusvelvollisuus 1.1.2016 alkaen. Sosiaalihuollon ammattihenkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle, jos hän huomaa epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on, että asiakastyön epäkohdat ja niiden uhat tulisivat tietoon nopeasti ja niihin voitaisiin puuttua riittävän ajoissa. Tarkoituksena on turvata erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvän hoidon ja huolenpidon toteutuminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä julkisia, että yksityisiä toimijoita.

Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoinkohtelua ja toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia (esim. henkilön perusoikeuksien rajoittaminen vakiintuneita hoitokäytäntöjä suoritettaessa). Myös ilmeisestä epäkohdan uhasta tulee ilmoittaa. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä, henkistä, seksuaalista tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoinkohtelua. Vanhuksen kaltoinkohtelua on myös huono ja epäeettinen kohtelu, hoidon ja avun laiminlyönti sekä ikäihmisen ihmisarvoa alentava kohtelu.

Prosessikuvaus:

 

 

10. Villa Futuren asiakastyön laadun varmistaminen

 

Asiakastyön periaatteet noudattavat Villa Futuren arvoja ja toimintaperiaatteita; toimintaperiaatteinamme ovat asiakaslähtöisyys, asiakkaan osallisuus, asiakkaiden tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu, ammatillisuus, positiivisuus ja inhimillisyys. Palveluista vastaava johtaja käyttää säännöllisesti osan työaikaansa asiakastyöhön ja ryhmätoiminnan ohjaukseen, jonka tarkoituksena on, että hänellä säilyy realistinen kuva Villan toiminnasta ja siellä tehtävästä asiakastyöstä, sekä asiakkaiden tarpeista.

 

Tärkeä osa asiakastyötä on tavoitteellinen omaohjaajatyöskentely; jokaiselle asukkaalle on nimettynä omaohjaaja. Omaohjaaja huolehtii asiakkaan tilanteesta kokonaisvaltaisesti ja pitää huolen siitä, että asiakkaan asuminen ja toiminnot Villassa ovat hänen kuntoutussuunnitelmansa tavoitteiden mukaisia. Asiakaskertomuksen ajantasaisuus on tärkeä toimintaperiaate; asioiden kirjaaminen jäsentää tehtyä työtä ja kirjauksiin palatessa hahmottuu myös asiakkaan tilanteen kehittyminen. Kerran kuukaudessa asiakkaan tilanteesta kirjoitetaan kuukausikooste, jota asiakkaan kanssa yhdessä läpikäymällä, hänelle konkretisoituu se, mitä on tapahtunut.  Omaohjaaja ja palveluista vastaava johtaja pitää yhteyttä myös asiakkaan verkostoon aktiivista yhteistyötä rakentaen. Kuukausikoosteiden avulla teemme arjen työtämme näkyväksi sekä itsellemme, asiakkaalle, että palvelun tilaajalle.

Joissakin tapauksissa voi asukkaalla olla ns. vaihtuva omaohjaaja. Eli hän tapaa sovituilla tapaamisilla eri ohjaajia. Tämä on perusteltua tapauksissa, joissa asukkaan tuen tarve on moninainen ja hän hyötyy eri ohjaajien kanssa tehdystä työstä. Kaikilla ohjaajilla on omat ns. erikoistumiskoulutukset ja näitä hyödynnetään mahdollisimman laajasti.

 

Päivisin ja iltaisin Villassa tarjolla olevan ryhmätoiminnan ja asukastalkkaritoiminnan avulla varmistetaan, että asukkaalle pystytään rakentamaan päiväohjelmaa silloinkin, kun hänellä ei ole riittävästi kontakteja Villan ulkopuolelle. Ryhmätoimintaan osallistumiseen motivoidaan kaikkia asiakkaita ja ryhmätoiminta tukee asiakkaiden vuorokausirytmiä, elämän sisällöllisyyttä ja sosiaalisten kontaktien säilymistä. Osallistuttuaan säännöllisesti Villan ryhmätoimintaan, on asiakkaalla paremmat valmiudet toimimiseen Villan ulkopuolella.

 

Asiakastyön laatuun kuuluu asiakkaiden arjen eri osa-alueista huolehtiminen siten, että asioita ei tehdä asiakkaiden puolesta, vaan autetaan heitä hoitamaan niitä itsenäisesti. Omaohjaaja varmistaa, että asukkaiden toimeentulo on turvattu, että asukkaalla on ruokaa, että asunnon siisteys on riittävä ym. Mikäli asukas tarvitsee apua kodinhoidollisiin asioihin, on siihen varattavissa joka viikko työntekijän aikaa henkilökohtaisen ohjauksen muodossa. Laadukkaan asiakastyön tärkeimpiä elementtejä Villa Futuressa on se, että asukas kokee elämänsä turvalliseksi ja luottaa siihen, että hänellä on matalan kynnyksen apua saatavilla. Asiakastyötä ohjaa Maslowin tarvehierarkia; työskentelyn tulee edetä siten, että ensin huolehditaan asiakkaan perustarpeet kuntoon ennen etenemistä seuraaville tasoille. Muita asiakastyötä ohjaavia aatteita ovat vapaaehtoisuus, valinnanvapaus, vastuullisuus, vertaistuki ja virikkeellisyys.

 

Asiakkaiden katsotaan hyötyvän siitä, että Villassa on henkilökuntaa paikalla etukäteen tiedotettuina aikoina. Osa ajasta on sellaista, että kukin asukas voi ilman erityistä ajanvarausta halutessaan saada keskustelutukea ja ohjausta käytännön asioissa.  Täten asiakkaalla on tuen saamisen mahdollisuus myös ennalta sovittujen omaohjaajatapaamisten ulkopuolella, silloin kun tuen tarve ilmenee yllättäen. Päivystysjärjestelmämme toimii niinä aikoina, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Kuntien kilpailutusjärjestelmä luo haasteita päivystyskäytäntöön. Osassa kilpailutuksia ei päivystystyö kuulu asiakkaan palveluun. Tämä asia pyritään käymään mahdollisimman tarkasti läpi hoitopalaverissa, jossa mietitään Villaan muuttavan asiakkaan tarpeita.

Työvuorojärjestelyjä ohjaavat asukkaiden tarpeet ja palveluiden tilaajien kanssa sovitut periaatteet.

 

Villan vakinaisten työntekijöiden lisäksi käytetään suunnitelmallisesti osa-aikaista henkilökuntaa.  Heidän tuntimääriään kasvatetaan asukasmäärän mukaan tarvittaessa, jotta asiakastyölle on kaikissa tilanteissa riittävästi aikaa. Työntekijän konkreettista läsnäoloa pidetään tärkeänä. Kiireettömyyden tuntu kuuluu laadukkaaseen palveluun.

 

Villassa toimitaan ennalta sovittujen ja näkyvillä olevien viikko-ohjelmien mukaan. Tämän katsotaan tukevan asiakkaan elämän struktuureja ja helpottavan hänen sitoutumistaan toimintoihin. Aikatauluista ja täsmällisyydestä pidetään kiinni, muutoksista tiedotetaan hyvissä ajoin. Asiakkaita tuetaan siten vastuulliseen tapaan hoitaa asioitaan sovitusti.

 

 

11. Terveydenhuollon ja sairaanhoidon järjestäminen

 

Asiakkaita tuetaan julkisten terveyden- ja sairaudenhoitopalveluiden käyttöön. Asiakkaat saavat ohjeita palveluiden oikea-aikaisessa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä osana palveluohjaustamme. Jos asukas ei pysty huolehtimaan omasta lääkehoidostaan, voidaan lääkkeidenottoa valvoa henkilökunnan toimesta ja järjestää tarvittaessa lääkkeidenjakopalvelu apteekista. Villaan on tehty lääkehoitosuunnitelma siinä laajuudessa kuin se on tarpeen. Lääkepoikkeamat kirjataan erilliseen lomakkeeseen ja säilytetään erillisessä kansiossa toimistossa. Lääkehoitoon on nimettynä vastuusairaanhoitaja. Lääkehoitoa toteuttaa vain lääkehoidon koulutuksen saaneet henkilöt.

 

Kiireellisen sairaanhoidon tarpeen ilmetessä asiakas tarvittaessa saatetaan terveyskeskuspäivystykseen tai tilataan ensihoito.

Asiakkailla on tieto siitä, että he saavat virka-ajan ulkopuolella apua päivystyspuhelimen kautta, mikäli eivät itse osaa määritellä omaa avuntarvettaan ja hakeutua oikeiden palveluiden piiriin. Ne asukkaat, joiden palveluun ei kuulu päivystyskäytänne, on katsottu siinä määrin toimiviksi, että osaavat itse arvioida lisäavun tarpeen.

 

Toimintayksikössämme tehdään aktiivista ja tiivistä yhteistyötä alueen palveluntarjoajien kesken. Asukkailla on kontakteja päihdeklinikalle, psykiatrian poliklinikalle, sekä kuntoutuspoliklinikalle. Kontaktit erikoissairaanhoitoon ovat hyvät. Perusterveydenhuollon palvelut (mm.  terveyskeskuskäynnit, laboratorio ym. tutkimukset, hammashoito, fysioterapia, sairaanhoitajan palvelut) järjestetään lähialueen julkisia palveluita käyttäen.  Kehitysvammaisten asiakkaiden kohdalla osa lääkäripalveluista keskittyy aina heidän hoitaviin tahoihinsa. Mikäli ohjaajan läsnäolo lääkäritapaamisella on välttämätöntä, pyritään siihen, että asukas itse ilmoittaa avuntarpeen ajoissa.

 

12. Asiakastietojen käsittely

 

Asiakastiedot kirjataan sähköiseen asiakastietojärjestelmään (Nappula), johon työntekijöillä on pääsy omien tunnussanojensa turvin. Toimiston tietokoneet, joiden kautta asiakastietojärjestelmään pääsee, vaativat salasanan sisäänkirjautumiseen. Salasana on vain henkilökunnan tiedossa. Salasanoja ei pidetä kirjattuina mihinkään eikä henkilökunta koskaan luovuta omia salasanojaan toiselle. Asiakastietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa, paperisia ”kaksoiskappaleita” ei luoda. Jokaisen asiakkaan asiakirjoja varten on tietokoneella oma kansio, jotta tiedot pysyvät paremmassa järjestyksessä. Kansiot kopioidaan kovalevyvaurion mahdollisuuden vuoksi erilliselle muistitikulle kolme kertaa vuodessa. Muistitikkua säilytetään toimistossa turvallisessa paikassa.

 

Asiakastietoja lähetetään vain turvaposti.fi- palvelun kautta.  Puhelimitse tietoja annettaessa tulee olla varmuus siitä, että pyytäjällä on oikeus tiedonsaantiin. Mikäli tätä varmuutta ei ole, ei asiakkaan asioista voida keskustella tuntemattoman tahon kanssa puhelimessakaan. Täysi-ikäisen henkilön kohdalla tulee muistaa, että hänen omaisillaan ei ole oikeutta tiedon saantiin, mikäli asiakas ei ole sitä erikseen antanut.

 

Paperisia asiakirjoja varten jokaisella asiakkaalla on oma kansio, joka on toimistossa lukollisessa kaapissa. Kaappi pidetään lukittuna aina ja toimiston ovet lukossa silloin, kun työntekijä ei ole paikalla. Toimistoon ei missään tilanteessa jätetä yksin henkilökuntaan kuulumattomia henkilöitä.

 

Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan asiakirjat joko luovutetaan asiakkaalle itselleen, hänen palvelunsa ostamisesta vastaavalle taholle tai tuhotaan. Asiakastietoja ei voida säilyttää Villassa enää asiakassuhteen päätyttyä, koska Villa Futurella ei ole arkistointivastuuta, vaan asiakkaidemme asiakastietojen arkistoinnista vastaa kunta asiakkuuden päättyessä.

 

Palveluista vastaava johtaja huolehtii siitä, että asiakirjojen kanssa toimitaan henkilötietolain mukaisesti kaikissa asiakassuhteen vaiheissa. Palveluista vastaava johtaja toimii tietosuojavastaavana. Tietosuojavastaava huolehtii, että henkilökunnalla on tarvittava tietämys asiakastietojen käsittelystä. Perehdyttämiskansiosta löytyvät kirjalliset ohjeet asiakaskertomuksen kirjaamiseen. Rekisteriseloste ja arkistointisuunnitelma on tehty ja nekin löytyvät perehdytyskansiosta.

 

Tietosuojavastaava huolehtii siitä, että asiakkailla on tiedossa henkilötietolain mukainen oikeus nähdä omia asiakirjojaan ja tarvittaessa vaatia niihin korjausta.

 

 

13. Alihankintapalveluiden käyttö

 

Alihankintana käytetään tarvittaessa mm. ulkoalueiden auraus- ja huoneistojen siivouspalveluita.  Tällä hetkellä ei ole muita alihankintapalveluita.

 

 

14. Elintarvikkeiden käsittely ja ateriapalvelu

 

Ruoanlaitto Villa Futuressa perustuu asukkaiden ohjaustyöhön ja ruoka valmistetaan yhdessä asukkaan/asukkaiden kanssa. Villa Futuressa on mahdollista järjestää aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Asukkaat voivat halutessaan ruokailla joko yhteisessä keittiössä tai omissa asunnoissaan.

Poikkeustilanteessa toimitaan valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti.

 

Ruokailuun tarvittavat elintarvikkeet noudetaan elintarvikemyymälästä ja kuljetetaan autolla Villaan. Elintarvikkeiden kuljetusolosuhteisiin ja erityisesti kylmäketjun katkeamattomuuteen kiinnitetään huomiota. Elintarvikkeiden kuljettaminen kaupasta kestää alle 10 minuuttia, jonka jälkeen kylmäsäilytystä vaativat tuotteet siirretään välittömästi jääkaappiin tai pakastimeen. Keittiössämme ei säilytetä kerrallaan isoja määriä ruokia vaan tarvittavat raaka-aineet ostetaan vähittäismyyntikaupasta korkeintaan kolmeksi päiväksi kerrallaan.

 

Mikäli ruokaa jää aterialta yli, se pakastetaan viipymättä. Ruoka pakastetaan yksittäisinä annoksina, rasiaan merkitään sisältö ja pakastamispäivämäärä. Ruoka on käyttökelpoista noin kaksi kuukautta pakastamispäivämäärästä. Sitä vanhemmat tuotteet hävitetään.

 

Elintarvikkeiden päiväysmerkinnät tarkistetaan päivittäin ja mahdollisesti vanhentuneet tuotteet hävitetään välittömästi. Tuotteet säilytetään siten, että etummaisiksi kaappeihin järjestetään seuraavaksi käyttövuorossa olevat tuotteet, jolloin varastokierto toimii. Kaikki elintarvikkeet tarkastetaan myös ennen käyttöönottoa. Tarjolla olleet elintarvikkeet siirretään kylmään heti kun ne ovat jäähtyneet.

 

Kylmälaitteiden lämpötilat tarkistetaan joka päivä ja lämpötilat merkataan erilliseen listaan.  Listoja säilytetään vuosi eteenpäin, jotta ne ovat tarvittaessa viranomaisten saatavilla. Listaan merkataan myös mahdolliset tehdyt huolto/korjaustoimenpiteet tai uuden laitteen hankinnan päivämäärineen. Pakasteet säilytetään < – 18C, jääkaapissa säilytettävät tuotteet < 8 C, paitsi jauheliha ja tuore kala < 4 C.

 

Keittiö siivotaan päivittäin. Aterioiden ja ruoanvalmistuksen jälkeen pöytätasot, hella ja kaakelit pyyhitään puhdistusaineella.  Tiskialtaat pestään. Käsienpesua ei suoriteta keittiössä. Keittiössä käytetään erillisiä siivousvälineitä.  Rätit, tiskiharjat ym. pestään käytön jälkeen ja vaihdetaan tarvittaessa uusiin. Astianpesukoneessa käytetään kuumaa pesulämpötilaa. Jääkaappi puhdistetaan tarvittaessa, vähintään kuitenkin kerran viikossa.

 

Ruoanvalmistukseen osallistuvilla työntekijöillä on hygieniapassit. Ruoanlaitossa käytetään suojakäsineitä. Asukkaita ohjeistetaan hyvään keittiöhygieniaan ja ohjeistaminen on osaavan työntekijän vastuulla. Ruoanlaittotilanteessa ei keittiössä oleskele muita kuin ruoanlaittoon aktiivisesti osallistuvia henkilöitä. Ennen ruoanlaittoa kädet pestään wc-tilassa (ei keittiössä!) ja kuivataan mieluiten paperipyyhkeellä. mikäli käytetään kangaspyyhettä, vaihdetaan se uuteen päivittäin.

 

Villa Futuren kiinteistö kuuluu kunnalliseen vesiverkostoon.

 

Jätehuollon hoitaa Rosk´n Roll, sekajäteastia, sekä biojäteastia tyhjennetään kerran viikossa. Muut kierrätysastiat (muovi, lasi, metalli, pahvi) tyhjennetään harvemmin, noin kerran kuukaudessa /tarvittaessa.

 

15. Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi

 

Palveluista vastaava johtaja seuraa omavalvontasuunnitelman toteutumista. Tarvittavat muutokset tehdään joko palveluista vastaavan johtajan, työntekijän tai asiakkaan aloitteesta ja käsitellään henkilökunnan tiimipalaverissa. Palveluista vastaava johtaja kirjaa muutokset omavalvontasuunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yrityksen kotisivuilla, työntekijöiden perehdytyskansiossa, sekä asukkaiden käytössä olevassa infokansiossa.

 

 

Omavalvontasuunnitelma päivitetty

19.10.2022

 

Allekirjoitus/

Tanja Rintamäki

Palveluista vastaava johtaja